בקרת הסיכון התפעולי


המערכת מאפשרת ניהול של תהליך הבקרה של הסיכונים התפעוליים מקצה לקצה, החל משלב הגדרת יעד הבקרה הנבדק (מה בודקים, מי בודק, באיזו תדירות), ביצוע הבדיקה עצמה (כולל הגדרת תאריך יעד, גורם מבצע), ניהול הממצאים מהבדיקה ומעקב אחר ביצוע ההמלצות.


מה כוללת המערכת של קומיוג'ן?

  1. יעדי בקרה - כל יחידה ארגונית מגדירה את יעדי הבקרה אותם היא מתכננת לבדוק במהלך השנה הקרובה. עבור כל יעד בקרה מנוהלת התדירות - חודשית/רבעונית/חצי שנתית/שנתית. ניתן להגדיר Flow של אישור יעדי הבקרה, אחריו ייפתחו אירועי הבקרה אוטומטית בהתאם לתדירות. ניתן להגדיר שדות שיינעלו לעריכה עבור יחידת הבקרה לאחר האישור.
  2. אירועי בקרה - נפתחים אוטומטית בהתאם לתדירות יעד הבקרה. ניתן לקבוע מראש את תאריך היעד והגורם המבצע. לאחר שהטיפול באירוע הבקרה הסתיים, ניתן לחסום את האפשרות לערוך אותו ואת הבדיקות, הממצאים וההמלצות המשוייכים אליו.
  3. בדיקות - הרפרנטים יכולים להזין בדיקות לכל אירוע בקרה שנפתח. בבדיקות מנוהל המידע
  4. ממצאים - ניתן להוסיף לאירועי בקרה ממצאים וכן לקשרם לבדיקות הרלוונטיות שהוקמו עבור האירוע.
  5. המלצות - לכל ממצא ניתן להוסיף מספר המלצות. ינוהל סטטוס ההמלצה, הגורם המטפל וסטטוס הטיפול. יוגדרו התראות על טיפול בהמלצות לגורם המטפל על מנת לעמוד בתאריך היעד, וכן התראות אסקלציה למקרה בו הטיפול לא הושלם בזמן.