HSBC ישראל בחר בקומיוג'ן לעזרה במתן מענה לחוקים החדשים להגנת הפרטיות בישראל ול- GDPR.

פרויקט הליווי והייעוץ של קומיוג'ן ב-HSBC ישראל, משלב היבטים הנוגעים להטמעת רגולציית ה-GDPR האירופאית ותקנות הגנת הפרטיות הישראליות שנכנסו לתוקף במאי 2018. המטרה של רגולציות אלו היא להגן על האזרחים בכל הקשור לעיבוד וחשיפת המידע האישי הקשור לזהותם.

הפרויקט כלל מיפוי ארגוני וטכנולוגי, קביעת רמת האבטחה של מאגרי המידע הארגוניים, סקר לבדיקה של עמידה בדרישות הרגולציות, והצפה של פערים בין הנדרש ברגולציה למצב בפועל. בתהליך נבנתה תכנית עבודה כוללת ויושמו מנגנונים ארגוניים מותאמים לבנק שהפכו לחלק משגרת העבודה בו.