SOX


רואי חשבון המתעסקים בתחום ה-SOX שואפים לראות תמונת מצב ברורה של החלקים השונים של עבודתם:
• SOX 302 – ניהול החותמים והתקדמות החתימות של בעלי התפקידים בהנהלה על הצהרות 302 הרבעוניות
• SOX 404 – ניהול התהליכים, הסיכונים והבקרות שיש לטייב או לשחרר לטסטים; ביצוע סבבי טסטים, כולל איסוף החומרים הנדרשים מהפונקציות השונות בחברה; תיקון ליקויים לבקרות שאינן תקינות – ואפשרות למעקב, סטטיסטיקות ותצוגה גרפית בכל רגע נתון.
• SOX IT – ניהול הבקרות והטסטים בתחום ה-IT, הן ברמת המערכת הבודדת והן ברמת התהליך.

מה הקשיים של אנשי ה-SOX כאשר אין להם פתרון מתאים?

• קושי בניהול ומעקב אחר מספר רב של בקרות שנמצאות בשלבים שונים של התהליך
• תלות בגורמים רבים בחברה לצורך איסוף חומרים וחתימה על הצהרות
• חוסר יכולת לדעת באיזה שלב נמצאת כל אחת מהבקרות והתהליכים בכל רגע נתון
• ריבוי מלל וקבצים שיש צורך לשלוף בצורה מהירה ויעילה
• קושי או אי יכולת להתממשק למערכות אחרות בארגון


מה ניתן לנהל בפתרון ה-SOX של קומיוג'ן?

הפתרון תומך במספר רב של "ישויות" המקושרות ביניהן לקבלת תמונה המשקפת את מצב ה-SOX בכל רגע:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• תיעוד מפורט של סיכוני SOX, הבקרות עליהם, הטסטים והקבצים
• שליחה של טופס אלקטרוני לחתימה על הצהרה ודיווח אירועים, תוך שימוש במערך התראות אוטומטיות מותאם אישית
• ניהול כולל של משימות ה-SOX עם אחראי ותאריך יעד (טסטים, תיקון ליקויים, טיוב בקרות...)
• גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן הניהול של ה-SOX
• שקיפות בפעילות באמצעות דוחות גרפיים וטקסטואלים מותאימים אישית
• יכולת לביזור הניהול של המידע: הסיכונים, הבקרות, הטסטים וההצהרות
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלה ולהוצאה של מידע, ובכלל זה התראות למייל
• אפשרות הרחבה לתמיכה בניהול כלל הסיכונים בארגון: סיכונים תפעוליים, ביקורת פנים, ציות ואכיפה ועוד